Virtual Tour

Thông báo về Kiểm định Chất lượng giảng dạy MOET

Khảo sát chính thức của Đoàn đánh giá ngoài thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo về kiểm định chất lượng giáo dục tại trường Sedbergh Việt Nam

Sau một thời gian triển khai thực hiện hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục theo các yêu cầu và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như Sở Giáo dục và Đào tạo TP. HCM về kiểm định chất lượng giáo dục, Nhà trường đã hoàn thành các bước cuối cùng trong quy trình đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục.

Đợt khảo sát chính thức của Đoàn đánh giá ngoài thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo TP. HCM diễn ra trong 02 ngày, 14-15/03/2024 tại trường TH – THCS – THPT Quốc tế Canada bao gồm các hoạt động như khảo sát cơ sở vật chất, nghiên cứu hồ sơ minh chứng và các tài liệu liên quan về hệ thống quản lý, phỏng vấn ý kiến các bên liên quan, cũng như làm việc với nhân viên và cán bộ quản lý phụ trách chuyên môn.

Thông qua các hoạt động kiểm định chất lượng, Nhà trường đã có cái nhìn rõ hơn về chất lượng đào tạo, từ đó có định hướng cải tiến và nâng cao hiệu quả giáo dục, cũng như định hướng phát triển dài hạn trong tương lai.