ANNOUNCEMENT

Elementary Class List 2020 - 2021 | Danh sách lớp tiểu học 2020 - 2021

Secondary Class List 2020 - 2021 | Danh sách lớp trung học 2020 - 2021

First day of school (Elementary & Secondary) | Thư chào mừng năm học mới 2020-2021 dành cho học sinh tiểu học và trung học (ENG)

First day of school (Elementary & Secondary) | Thư chào mừng năm học mới 2020-2021 dành cho học sinh tiểu học và trung học  (VIET)

Announcement about athletics activities for students of grade 2 and 3 | Thông báo về hoạt động thể thao cho học sinh khối 2 và khối 3

Announcement about athletics activities for students from grade 4 to 12 | Thông báo về hoạt động thể thao cho học sinh từ khối 4 đến khối 12

Announcement about Super Saturdays - Fall 2020 for students from grade 1 to 10 | Thông báo về chương trình thể thao Thứ Bảy - Mùa Thu 2020 cho học sinh từ khối 1 đến 10

Announcement about CISS Choir 2020-2021 | Thông báo về Dàn hợp xướng CISS năm học 2020-2021

Announcement about Athletic Spirit Wear (August-2020) | Thông báo về Trang phục Tinh thần Thể Thao (08-2020)

Grade 2-3 Clubs Cycle 1 (2020-2021) | Chương trình Câu lạc bộ Khối 2-3 Chu kỳ 1 (2020-2021)

Grade 4-6 Clubs Cycle 1 (2020-2021) | Chương trình Câu lạc bộ Khối 4-6 Chu kỳ 1 (2020-2021)

Grade 7-12 Clubs Cycle 1 (2020-2021) | Chương trình Câu lạc bộ Khối 7-12 Chu kỳ 1 (2020-2021)

Super Saturdays - Fall 2020 (Follow-Up) | Chương trình thể thao Thứ Bảy - Mùa Thu 2020 (Tiếp theo)