Virtual Tour

Đào Bích Ly

Educational Background:

  • Bachelor of Vocational Education (Design) – National University of Technology and Design Kyiv.

Experience:

  • More than 2 years of teaching experience.

Xem Nhiều câu chuyện hơn tại bcis

Tin tức & Sự kiện