Virtual Tour

Nguyễn Thị Anh Thư

Educational Background:

  • Bachelor of Political Education – Ho Chi Minh City University of Education.

Experience:

  • 2 years of experience at Gaia International Company.
  • 3 years of teaching experience.

Xem Nhiều câu chuyện hơn tại bcis

Tin tức & Sự kiện