Virtual Tour

Trần Thị Quỳnh Như

Educational Background:

  • Master of theory and teaching methods of Chemistry – Hue Pedagogy University.

Experience:

  • More than 12 years of teaching experience.

Xem Nhiều câu chuyện hơn tại bcis

Tin tức & Sự kiện