Virtual Tour

Đội ngũ giáo viên

Đội Ngũ Giáo Viên BCIS

Giáo viên Giáo dục công dân

Trình độ học vấn:

 • Cử nhân ngành giáo dục chính trị – Đại học Sư phạm TPHCM.

Kinh nghiệm:

 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy.
Giáo viên Hóa học

Trình độ học vấn:

 • Thạc sỹ Lý luận và phương pháp dạy học môn Hoá học – Đại học Sư phạm Huế.

Kinh nghiệm:

 • Hơn 12 năm kinh nghiệm giảng dạy.
Giáo viên Lịch sử

Trình độ học vấn:

 • Cử nhân Sư phạm Lịch sử – Đại học Sư phạm TPHCM.

Kinh nghiệm:

 • 6 năm kinh nghiệm giảng dạy.
Giáo viên Mỹ thuật

Trình độ học vấn:

 • Cử nhân giáo dục nghề nghiệp (Thiết kế) – Đại học Công nghệ và Thiết kế quốc gia Kyiv.

Kinh nghiệm:

 • Hơn 2 năm kinh nghiệm giảng dạy.
Giáo viên Tiểu học

Trình độ học vấn:

 • Cử nhân Giáo dục tiểu học – Đại học Sài Gòn

Kinh nghiệm:

 • Hơn 6 năm kinh nghiệm trong công việc giảng dạy.
Giáo viên Tiểu học

Trình độ học vấn:

 • Cử nhân giáo dục Tiểu học – Đại học Sư phạm TPHCM.

Kinh nghiệm:

 • Hơn 4 năm kinh nghiệm giảng dạy.