Virtual Tour

Đội ngũ giáo viên

Đội Ngũ Giáo Viên BCIS

Giáo viên Ngữ văn

Trình độ học vấn:

 • Thạc sỹ Thạc sỹ Ngôn ngữ học – Đại học Khoa học – Đại học Huế

Kinh nghiệm:

 • Hơn 9 năm kinh nghiệm giảng dạy.
Giáo viên Sinh học

Trình độ học vấn:

 • Cử nhân Sư phạm Sinh học – Đại học Sư phạm Huế

Kinh nghiệm:

 • Gần 5 năm giảng dạy tại các trường Huế Star, Việt Anh, Kỹ năng sống Hoàn Năng.
 • Hơn 8 năm kinh nghiệm giảng dạy.
Trợ giảng

Trình độ học vấn:

 • Cử nhân Ngôn ngữ Anh – Đại học Sài Gòn.
 • Cử nhân giáo dục tiểu học – Đại học Sư phạm TPHCM.

Kinh nghiệm:

 • Gần 10 năm vị trí trợ giảng BCIS.
Giáo viên Âm nhạc

Trình độ học vấn:

 • CĐ Sư phạm Âm nhạc – CĐ Văn hoá nghệ thuật TPHCM.
 • Tín chỉ Popular Music Theory – London College of music Examinations.

Kinh Nghiệm:

 • 5 năm kinh nghiệm làm việc tại các trung tâm đào tạo tài năng.
 • Hơn 6 năm trong lĩnh vực giảng dạy.
Giáo viên Địa lý

Trình độ học vấn:

 • Cử nhân sư phạm Địa lý – Đại học Sư phạm TPHCM.

Kinh nghiệm:

 • Hơn 2 năm kinh nghiệm giảng dạy tại trường Quốc tế.
 • Hơn 4 năm kinh nghiệm giảng dạy.
Giáo viên Tiểu học

Trình độ học vấn:

 • Cử nhân giáo dục Tiểu học – Đai học Sư Phạm TPHCM.
 • Cử nhân Ngữ văn Anh – Đại học KHXH & NV.

Kinh nghiệm:

 • 16 năm kinh nghiệm giảng dạy.